Belang van de gemeentekringen in de herderlijke zorg

Het geweldige plan wat God met ieder van ons heeft, is om ons te vormen naar het beeld van zijn Zoon.

Romeinen 8:29 zegt: Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoon, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder de velen broederen.

Dit is een geweldig plan wat God met ieder van ons heeft. Dit is een proces wat in dit leven niet ophoudt, een geweldig avontuur. Het is een reis door dit leven waarin God van ons vraagt besluiten te nemen.

Het is een proces, dat al begint voor onze bekering, als wij over God beginnen na te denken.

God doet op ons een beroep met de volgende woorden uit

Romeinen 12:2 En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van u denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkome.

Wij hebben als doel samen vanuit Gods woord, de informatie te geven zodat je besluiten kunt nemen en Gods bedoeling met jouw leven gestalte krijgt. De kringleiders echtparen zijn daarin alleen maar een gids. De kringleiders echtparen hebben echter voornamelijk een herderlijke taak en daarbij ook een lerende taak. De nadruk in de kringen ligt echter op de herderlijke zorg voor elkaar. De kringleiders echtparen stimuleren de kringleden op elkaar acht te slaan. In de kring is de eerste zorg m.a.w het algemene pastoraat en ondersteunende zorg gebeurt vanuit de kringen. Hierbij kunnen ook andere leden van de gemeente, niet behorend tot deze kring worden ingeschakeld. Het initiatief ligt echter in de gemeentekring. Mocht er intensieve aandacht of ander pastoraat nodig zijn, wordt dit nu nog aan de oudsten gemeld totdat er een zodanige structuur ontwikkeld is, dat misschien ook anderen met deze gave hierin kunnen ondersteunen. De oudsten geven nu aan hoe te helpen.